نویسنده = ������������ ������������
سرمایه فرهنگی و مدارای اجتماعی (آزمون مدل میمیک)

دوره 11، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 33-64

10.22055/qjsd.2017.12683

علی اصغر فیروزجاییان؛ محمود شارع پور؛ نازنین فرزام