نویسنده = ملگ آبادی، بانو بیگی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه ارتباطات علمی با خوداثربخشی دانشگاهی دانشجویان

دوره 10، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 79-100

10.22055/qjsd.2016.11945

عبدالرضا باقری بنجار؛ نرگس مصلحی جنابیان؛ بانو بیگی ملگ آبادی؛ میثم محمدی