نویسنده = ������������ ��������������
بررسی تأثیر عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت اولیا در امور مدارس در همدان

دوره 12، شماره 1، مهر 1396، صفحه 81-106

10.22055/qjsd.2017.13049

علی محمد قدسی؛ اسماعیل بلالی؛ ندا لطیفی پاک


تأثیر میزان دینداری بر انسجام خانوادگی در شهر همدان

دوره 9، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 7-26

10.22055/qjsd.2015.11927

ناهید بابایی؛ اسماعیل بلالی؛ اسدالله نقدی؛ احمد کریمی