نویسنده = �������� ������������ ��������
تحلیل جامعه‌شناسی گفتگوی اجتماعی در ایران با تأکید بر نقش جوانی در روابط کار

دوره 9، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 85-104

علی اصغر سعیدی؛ منصور حقیقتیان؛ مهدی حسین آبادی