نویسنده = �������������� ���������� ������
بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر خشونت خانگی علیه زنان در مشهد

دوره 9، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 7-46

هما زنجانی زاده؛ ابراهیم صالح آبادی؛ ندا جعفریان یزدی