نویسنده = قلی زاده قلعه عزیز، وحید
تعداد مقالات: 1
1. چگونگی ارزیابی کیفیت زندگی در بین روستائیان حومه ارومیه

دوره 11، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 131-154

10.22055/qjsd.2017.13009

وحید قلی زاده قلعه عزیز؛ یارمحمد قاسمی؛ حسین مهدی زاده