نویسنده = غلامحسین بیابانی
تبیین‌های مربوط به رابطه بین مصرف مواد و جرم

دوره 14، شماره 4، شهریور 1399، صفحه 199-200

10.22055/qjsd.2020.15970

غلامحسین بیابانی


بررسی کارکرد نظریه مسئولیت اجتماعی و رسانه

دوره 9، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 135-160

10.22055/qjsd.2015.11933

غلامحسین بیابانی؛ محمد سلطانی فر؛ افسانه مظفری؛ شهناز هاشمی