نویسنده = ������������������ ����������
تحلیل عوامل مرتبط با توسعه مشارکتی از منظر ظرفیت‌های محلی توسعه در استان ایلام

دوره 12، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 115-146

10.22055/qjsd.2018.13655

سید رحیم موسوی؛ فریدون وحیدا؛ منصور حقیقتیان


تحلیل جامعه‌شناسی گفتگوی اجتماعی در ایران با تأکید بر نقش جوانی در روابط کار

دوره 9، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 85-104

علی اصغر سعیدی؛ منصور حقیقتیان؛ مهدی حسین آبادی