نویسنده = معصومه باقری
بررسی اثر عامل جهانی‌شدن بر دگرگونی الگوی تغذیه

دوره 10، شماره 4، شهریور 1395، صفحه 59-76

10.22055/qjsd.2016.12378

معصومه باقری؛ کریم رضادوست؛ محمود آوینی؛ الهه موالی زاده