نویسنده = ������������ ������ ��������
بررسی رابطه بین جهانی‌شدن و بازاندیشی در بین جوانان شهر یزد

دوره 12، شماره 1، مهر 1396، صفحه 127-150

10.22055/qjsd.2017.13051

یاسین خرم پور؛ علی اکبر دهقان؛ فاطمه دهقان؛ سید فخرالدین بهجتی اصل