نویسنده = ������������������ ��������������
برساخت فهم زنان تک‌فرزند از چالش‌های فرزندآوری (مشارکت‌کنندگان: زنان تک‌فرزند شهر اهواز)

دوره 9، شماره 1، آذر 1393، صفحه 85-110

جهانگیر جهانگیری؛ حبیب احمدی؛ منصور طبیعی؛ حسین ملتفت