نویسنده = حسن رضا یوسفوند
تبیین رابطه جرایم خشونت‌آمیز (قتل) با تأکید بر نابرابری در توسعه اجتماعی ـ اقتصادی در ایران

دوره 9، شماره 3، اردیبهشت 1394، صفحه 115-140

10.22055/qjsd.2015.11924

حسن رضا یوسفوند؛ یعقوب احمدی؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ اصغر ابوالحسنی


فقر، نابرابری، طبقه متوسط در ایران

دوره 9، شماره 1، آذر 1393، صفحه 37-66

اکرم حمیدیان؛ عزیز حزباوی؛ حسن رضا یوسفوند