نویسنده = ���������� ���������� ����������
مطالعه کیفی علل و زمینه‌های خشونت نوجوانان دبیرستانی

دوره 14، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 61-90

10.22055/qjsd.2020.15699

مهران سهراب زاده؛ محمد سلیمان نژاد


تحلیل جامعه‌شناختی برابری جنسیتی در رویکردها و اهداف توسعه انسانی

دوره 8، شماره 4، تیر 1393، صفحه 155-176

یعقوب احمدی؛ مهران سهراب زاده؛ طاها عشایری