نویسنده = ������������ ����������
تبیین رابطه جرایم خشونت‌آمیز (قتل) با تأکید بر نابرابری در توسعه اجتماعی ـ اقتصادی در ایران

دوره 9، شماره 3، اردیبهشت 1394، صفحه 115-140

10.22055/qjsd.2015.11924

حسن رضا یوسفوند؛ یعقوب احمدی؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ اصغر ابوالحسنی


تحلیل جامعه‌شناختی برابری جنسیتی در رویکردها و اهداف توسعه انسانی

دوره 8، شماره 4، تیر 1393، صفحه 155-176

یعقوب احمدی؛ مهران سهراب زاده؛ طاها عشایری