نویسنده = �������� ������������������ ������
تحلیلی بر سلسله مراتب نواحی شهر دامغان با رویکرد عدالت اجتماعی

دوره 8، شماره 3، اردیبهشت 1393، صفحه 173-196

سجاد فردوسی؛ پری شکری فیروزجاه