نویسنده = محمد عباس زاده
عوامل مؤثر بر فقر از دیدگاه زنان متأهل با تحصیلات عالی

دوره 13، شماره 1، آذر 1397، صفحه 7-36

10.22055/qjsd.2018.14010

محمد عباس زاده؛ لیلا نصرالهی وسطی


کریستالیزه شدن؛ رهیافت نوین پژوهش کیفی

دوره 8، شماره 3، اردیبهشت 1393، صفحه 1-26

صمد کلانتری؛ محمد عباس زاده؛ سعید سلطانی