نویسنده = علی حسین حسین زاده
بررسی جامعه شناختی رابطه بین ادراک فساد اداری و اعتماد نهادی دربین شهروندان شهر اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1401

10.22055/qjsd.2022.41808.2726

اسکندر آرامی؛ علی حسین حسین زاده؛ منوچهر کردزنگنه


بررسی رابطة گرایش به جهانی‌شدن با سلامت روانشناختی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)

دوره 15، شماره 1، آذر 1399، صفحه 41-70

10.22055/qjsd.2020.16734

کریم رضادوست؛ علی حسین حسین زاده؛ حمیدرضا نصرالهی قلعه عبدشاهی


بررسی تأثیر اینترنت بر گرایش سیاسی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)

دوره 9، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 47-62

علی حسین حسین زاده؛ الهه موالی زاده؛ کمال مرادیان


بررسی عوامل مؤثر بر جایگاه زنان در ساختار قدرت خانواده (مورد مطالعه: زنان متأهل شهر آبادان)

دوره 9، شماره 1، آذر 1393، صفحه 187-204

معصومه باقری؛ علی حسین حسین زاده؛ سمیه بهرام پور؛ سجاد بهمئی