نویسنده = علی حسین حسین زاده
تعداد مقالات: 9
3. بررسی رابطة گرایش به جهانی‌شدن با سلامت روانشناختی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)

دوره 15، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 41-70

10.22055/qjsd.2020.16734

کریم رضادوست؛ علی حسین حسین زاده؛ حمیدرضا نصرالهی قلعه عبدشاهی


7. بررسی تأثیر اینترنت بر گرایش سیاسی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)

دوره 9، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 47-62

علی حسین حسین زاده؛ الهه موالی زاده؛ کمال مرادیان


8. بررسی رابطه بین احساس امنیت، پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی با کیفیت زندگی افراد (مورد مطالعه: جامعه شهری اهواز)

دوره 9، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 111-134

علی حسین حسین زاده؛ طاهره احمدی پور؛ الهه موالی زاده


9. بررسی عوامل مؤثر بر جایگاه زنان در ساختار قدرت خانواده (مورد مطالعه: زنان متأهل شهر آبادان)

دوره 9، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 187-204

معصومه باقری؛ علی حسین حسین زاده؛ سمیه بهرام پور؛ سجاد بهمئی