نویسنده = علی حسین حسین زاده
تعداد مقالات: 8
1. بررسی و تبیین مفهوم تاب آوری به عنوان یکی از شاخص های توسعه اجتماعی در علوم اجتماعی و قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1400

10.22055/qjsd.2021.35107.2302

جلیل بیت مشعلی؛ سعید عباسی نیا؛ علی حسین حسین زاده


2. بررسی رابطة گرایش به جهانی‌شدن با سلامت روانشناختی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)

دوره 15، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 41-70

10.22055/qjsd.2020.16734

کریم رضادوست؛ علی حسین حسین زاده؛ حمیدرضا نصرالهی قلعه عبدشاهی


6. بررسی تأثیر اینترنت بر گرایش سیاسی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)

دوره 9، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 47-62

علی حسین حسین زاده؛ الهه موالی زاده؛ کمال مرادیان


7. بررسی عوامل مؤثر بر جایگاه زنان در ساختار قدرت خانواده (مورد مطالعه: زنان متأهل شهر آبادان)

دوره 9، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 187-204

معصومه باقری؛ علی حسین حسین زاده؛ سمیه بهرام پور؛ سجاد بهمئی


8. بررسی رابطه بین احساس امنیت، پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی با کیفیت زندگی افراد (مورد مطالعه: جامعه شهری اهواز)

دوره 9، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 111-134

علی حسین حسین زاده؛ طاهره احمدی پور؛ الهه موالی زاده