نویسنده = علی حسین حسین زاده
بررسی رابطة گرایش به جهانی‌شدن با سلامت روانشناختی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)

دوره 15، شماره 1، آذر 1399، صفحه 41-70

10.22055/qjsd.2020.16734

کریم رضادوست؛ علی حسین حسین زاده؛ حمیدرضا نصرالهی قلعه عبدشاهی


بررسی تأثیر اینترنت بر گرایش سیاسی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)

دوره 9، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 47-62

علی حسین حسین زاده؛ الهه موالی زاده؛ کمال مرادیان


بررسی عوامل مؤثر بر جایگاه زنان در ساختار قدرت خانواده (مورد مطالعه: زنان متأهل شهر آبادان)

دوره 9، شماره 1، آذر 1393، صفحه 187-204

معصومه باقری؛ علی حسین حسین زاده؛ سمیه بهرام پور؛ سجاد بهمئی