نویسنده = اصغر ابوالحسنی
بررسی و مقایسه شاخص نوسازی و توسعه اجتماعی در کلانشهرهای باکو و تبریز از نگاه شهروندان

دوره 12، شماره 1، مهر 1396، صفحه 107-126

10.22055/qjsd.2017.13050

علی اسمعیلی؛ عبدالرحیم اسداللهی؛ علیرضا محسنی تبریزی


تبیین رابطه جرایم خشونت‌آمیز (قتل) با تأکید بر نابرابری در توسعه اجتماعی ـ اقتصادی در ایران

دوره 9، شماره 3، اردیبهشت 1394، صفحه 115-140

10.22055/qjsd.2015.11924

حسن رضا یوسفوند؛ یعقوب احمدی؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ اصغر ابوالحسنی