اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی حسین حسین زاده

جامعه شناسی استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

alihos81atyahoo.com

سردبیر

دکتر عبدالرضا نواح

جامعه شناسی دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

dr.navahatyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر فرهنگ ارشاد

جامعه شناسی استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

f.ershadatyahoo.com

دکتر محمدتقی آزادارمکی

جامعه شناسی استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران

tazadatsocial.ut.ac.ir

دکتر جعفر هزارجریبی

جامعه شناسی استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

jafar_hezaratyahoo.com

دکتر علی محمد قدسی

جامعه شناسی دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

mamghodsiatyahoo.com

دکتر علی هاشمیان فر

جامعه شناسی دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

j.hashemianatltr.ui.ac.ir

دکتر سید عبدالحسین نبوی

جامعه شناسی استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

seyedabdolhoseinnabaviatyahoo.com

دکتر کریم رضادوست

جامعه شناسی دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

rezadoostkatyahoo.com

دکتر عبدالرضا نواح

جامعه شناسی دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

dr.navahatyahoo.com

دکتر معصومه باقری

جامعه شناسی دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

maba_65athotmail.com

دکتر امیر ملکی

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه پیام نور

a_malekiatpnu.ac.ir

مدیر داخلی

عزیز حزباوی

جامعه شناسی عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

ahazbaviatgmail.com

کارشناس نشریه

زهرا نریموسائی

مدیر اجرایی و کارشناس نشریه

z_narimousaeiatyahoo.com