دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 54، زمستان 1398، صفحه 1-184 (دوره 14، شماره 2، زمستان 1398) 
3. ضعف کنترل‌های رسمی و بازتولید مجرمیت: بررسی کیفی مجرمین قتل عمد و آدم‌ربایی در شهر کرمان

صفحه 61-92

10.22055/qjsd.2020.15401

محبوبه میرزابیگی؛ داریوش بوستانی؛ باقر شاملو؛ سید مهدی احمدی موسوی