دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 41، پاییز 1395، صفحه 1-235 (دوره 11- شماره 1- پاییز 1395) 
6. بررسی رابطه تعارض کار ـ خانواده و بحران هویت

صفحه 135-164

10.22055/qjsd.2016.12522

مریم رضایی دره ده؛ مراد برادران؛ غلامحسین کرمی