نویسنده = جعفر هزارجریبی
تعداد مقالات: 2
1. خشونت و جنسیت (تجربه زیسته زنان و مردان شهرستان پاوه)

دوره 12، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 83-108

10.22055/qjsd.2018.13509

جعفر هزارجریبی؛ رحمت میرزائی