نویسنده = عبدالله فاضلی
تعداد مقالات: 3
2. سبک زندگی و مصرف فرهنگی: با تأکید بر مطالعه آزاد در شهر اهواز

دوره 10، شماره 3، بهار 1395، صفحه 7-28

10.22055/qjsd.2016.12197

عبدالرضا نواح؛ عبدالله فاضلی؛ محمدصادق رجایی؛ فاطمه مقتدایی


3. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان نشاط در استان خوزستان

دوره 8، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 29-46

کریم رضادوست؛ عبدالله فاضلی؛ فاطمه مقتدایی